dilluns, de febrer 05, 2007

Κυκλώπων ἔργα
(Work of the Cyclopes)


Μυκήνας δὲ Ἀργεῖοι καθεῖλον ὑπὸ ζηλοτυπίας...λείπεται δὲ ὅμως ἔτι καὶ
ἄλλα τοῦ περιβόλου καὶ ἡ πύλη, λέοντες δὲ ἐφεστήκασιν αὐτῇ: Κυκλώπων
δὲ καὶ ταῦτα ἔργα εἶναι λέγουσιν, οἳ Προίτῳ τὸ τεῖχος ἐποίησαν ἐν Τίρυνθι.


Els argius varen arrasar Micenes per gelosia..., però, tanmateix, encara hi subsisteixen les restes de la muralla i la porta en la que hi ha uns lleons; i hom diu que aquests són també obra dels ciclops, els quals varen bastir per a Pretos els murs de Tirint. (Pausànias, Descripció de Grècia II, 16, 5)


Los argivos destruyeron Micenas por envidia...pero, sin embargo, todavía subsisten restos de la muralla y la puerta sobre la que están apostados unos leones; y se dice que éstos también son obra de los cíclopes, quienes construyeron para Preto los muros de Tirinto. (Pausanias, Descripción de Grecia II, 16, 5)

Etiquetes de comentaris: , , ,