dilluns, d’octubre 29, 2007

Pastoris amores Daphnidis
(The love of Daphnis)


'vulgatos taceo' dixit 'pastoris amores
Daphnidis Idaei...'

«Vaig a callar», digué, «els amors del pastor Dafnis de l'Ida, ja coneguts per tothom...» (Ovidi, Metamorfosis IV, vv.276-277)

Etiquetes de comentaris: , , ,


dijous, d’octubre 25, 2007

Caput porcinum
(The swine's head)

The swine's head in action, by the Ermine Street Guard

Cuneus dicitur multitudo peditum, quae iuncta cum acie primo angustior
deinde latior procedit et aduersariorum ordines rumpit, quia a pluribus in
unum locum tela mittuntur. Quam rem milites nominant caput porcinum.


Hom anomena 'cunya' al grup de soldats d'infanteria que, en formació tancada, més estreta al davant i més ampla al darrere, avança i desbarata les línies enemigues perquè concentren en un únic lloc els seus dards. Els soldats l'anomenen 'cap de porc'. (Vegeci, De re militari III, 19)

Etiquetes de comentaris: , ,


dilluns, d’octubre 22, 2007

τῇ δὲ μιῇ παρελέξατο
(With her lay)


...τῇ δὲ μιῇ παρελέξατο Κυανοχαίτης
ἐν μαλακῷ λειμῶνι καὶ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν.

Amb ella només de les tres germanes es va gitar el de la blavenca cabellera en un tou prat i envoltat de flors primaverals. (Hesíode, Teogonia, vv.278-279)


Con ella sola yació el de azulada cabellera en el suave prado, entre primaverales flores. (Hesiodo, Teogonía, vv.278-279)


[Trad. de Adelaida y Mª Ángeles Martínez]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dijous, d’octubre 18, 2007

οὕτω δὲ καὶ ἡμεῖς
(So it is with us)

οὕτω δὲ καὶ ἡμεῖς ἂν μὲν ἁθρόον τὸ ποτὸν ἐγχεώμεθα, ταχὺ ἡμῖν
καὶ τὰ σώματα καὶ αἱ γνῶμαι σφαλοῦνται, καὶ οὐδὲ ἀναπνεῖν,
μὴ ὅτι λέγειν τι δυνησόμεθα


I, així, també nosaltres, si ens hi fem abocar la beguda sense parar, de seguida ens fallarà el cos i l'enteniment, i no sols ni alenar podrem, sinó tampoc dir res de trellat. (Xenofont, Convit 2, 26)


Así, también nosotros, si nos hacemos verter inmensas cantidades de bebida, pronto nos fallarán los cuerpos y las mentes y no no podremos ni resollar, no digamos hablar. (Jenofonte, Banquete 2, 26)

[Trad. de Juan Zaragoza]

Etiquetes de comentaris: , ,


dilluns, d’octubre 15, 2007

Nomine Aornon
(Avernus)

Spelunca alta fuit vastoque immanis hiatu,
scrupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris,
quam super haud ullae poterant impune volantes
tendere iter pennis (...):
unde locum Grai dixerunt nomine Aornon.

Hi havia una cova profunda, cantelluda, esfereïdora, per la seva enorme obertura, protegida per un negre llac i per ombres de boscos, per damunt de la qual cap ocell no podia traçar impunement el seu vol amb les ales: (...) per això els grecs donaren a aquest lloc el nom d'Aornos. (Virgili, L'Eneida VI, vv.237-242)

[Traducció de Joan Bellès]

Etiquetes de comentaris: , , , ,


dijous, d’octubre 11, 2007

Genua aegra trahentem
(Trail'd his legs along)


Ast illum fidi aequales, genua aegra trahentem,
iactantemque utroque caput, crassumque cruorem
ore eiectantem mixtosque in sanguine dentes,
ducunt ad naves

Uns companys fidels s'emporten cap a les naus Dares, que arrossega els genolls baldats, sacsejant el cap d'un cantó a l'altre, vomitant per la boca grumolls de sang i dents que s'hi barregen. (Virgili, L'Eneida V, vv.469-472)

[Traducció de Joan Bellès]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dilluns, d’octubre 08, 2007

ἐν λαβυρίνθῳ
(In a labyrinth)


ἦν δὲ οὗτος ἐν λαβυρίνθῳ καθειργμένος, ἐν ᾧ τὸν εἰσελθόντα
ἀδύνατον ἦν ἐξιέναι: πολυπλόκοις γὰρ καμπαῖς τὴν ἀγνοουμένην
ἔξοδον ἀπέκλειε. κατεσκευάκει δὲ αὐτὸν Δαίδαλος...


I estava aquest reclòs en un laberint, del que li era impossible eixir a aquell que hi entrés perquè n'impedia l'eixida --que es mantenia secreta-- amb nombrosos i embolicats revolts: Dèdal fou el qui l'havia construit...(Apol·lodor, Biblioteca III, 15, 8)


Se hallaba éste encarcelado en el laberinto, del que resultaba imposible salir a todo aquel que entrara, pues a base de enmarañadas sinuosidades se impedía la salida, que era ignorada. Lo había construido Dédalo... (Apolodoro, Biblioteca mitológica III, 15, 8)


[Traducción de José Calderón]

Etiquetes de comentaris: , , , , ,


dijous, d’octubre 04, 2007

Ingentem nixus in hastam
(Propped upon his spear)


stabat acerba fremens ingentem nixus in hastam
Aeneas magno iuuenum et maerentis Iuli
concursu, lacrimis immobilis.ille...
(...) nequiquam spicula dextra
sollicitat prensatque tenaci forcipe ferrum.


Eneas s'estava dret, queixant-se durament, recolzat en l'enorme llança, envoltat d'un gran nombre de joves i de l'afligit Iulus, indiferent a les llàgrimes dels allí presents. El vell metge (...) cerca inútilment d'abastar amb els dits la punta del dard i d'estrènyer el ferro amb unes pinces resistents. (Virgili, L'Eneida XII, vv. 395-404)

[Traducció de Joan Bellès]

Etiquetes de comentaris: , , , ,


dilluns, d’octubre 01, 2007

ἀθάνατοι
(The Immortals)

τῶν δὲ μυρίων τούτων Περσέων τῶν ἀπολελεγμένων ἐστρατήγεε μὲν
῾Υδάρνης ὁ ῾Υδάρνεος, ἐκαλέοντο δὲ ἀθάνατοι οἱ Πέρσαι οὗτοι ἐπὶ
τοῦδε: εἴ τις αὐτῶν ἐξέλιπε τὸν ἀριθμὸν ἢ θανάτῳ βιηθεὶς ἢ νούσῳ
ἄλλος ἀνὴρ ἀραίρητο, καὶ ἐγίνοντο οὐδαμὰ οὔτε πλεῦνες
μυρίων οὔτε ἐλάσσονες...


A aquests deu mil escollits perses els comandava Hidarnes, fill d'Hidarnes, i hom anomenava 'Immortals' a aquests perses a causa d'açò: si cap d'ells deixava el seu nombre forçat per una malaltia o per decès, n'escollien un altre, i així passava que mai no n'eren més ni menys dels deu mil... (Heròdot, Història VII, 83, 1)


Al mando de esos diez mil persas --que constituían tropas de elite-- se hallaba Hidarnes, hijo de Hidarnes. Y por cierto que esas fuerzas persas recibían el nombre de «Inmortales» por el siguiente motivo: si uno de ellos causaba baja por muerte o enfermedad y hacía menguar su número, era elegido un sustituto, con lo que la cifra de diez mil nunca se veía rebasada o disminuida. (Heródoto, Historia VII, 83, 1)

[Traducción de Carlos Schrader]

Etiquetes de comentaris: , , ,